Home / شاهد و تیزهوشان (page 11)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس شاهد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله

ثبت نام مدارس شاهد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله : آزمون مدارس تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد خطاهی – خوردون‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد خطاهی – خوردون‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خطاهی – خوردون‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خطاهی – خوردون‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا مدارس تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خطاهی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان خطاهی – خوردون‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خطاهی – خوردون‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خطاهی – خوردون‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خطاهی – خوردون‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه‌سر – تیلم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه‌سر – تیلم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه‌سر – تیلم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله