Home / خبرهای پیام نور (page 5)

خبرهای پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد شهرک سادات – شهرک سپتون   

ثبت نام پیام نور واحد شهرک سادات – شهرک سپتون ثبت نام بدون کنکور واحد شهرک سادات – شهرک سپتون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهرک سادات – شهرک سپتون   دانشگاه پیام …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد میوانه – نهرخان سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد میوانه – نهرخان سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد میوانه – نهرخان سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میوانه – نهرخان سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد دوبیران سفلی – دوبیران علیا   

ثبت نام پیام نور واحد دوبیران سفلی – دوبیران علیا ثبت نام بدون کنکور واحد دوبیران سفلی – دوبیران علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دوبیران سفلی – دوبیران علیا   دانشگاه پیام …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد کن احمدخان – کنارجهانگیر   

ثبت نام پیام نور واحد کن احمدخان – کنارجهانگیر ثبت نام بدون کنکور واحد کن احمدخان – کنارجهانگیر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کن احمدخان – کنارجهانگیر   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد خشکه‌رود – خواجه بلاغی   

ثبت نام پیام نور واحد خشکه‌رود – خواجه بلاغی ثبت نام بدون کنکور واحد خشکه‌رود – خواجه بلاغی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خشکه‌رود – خواجه بلاغی   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد گچسر – گسیل   

ثبت نام پیام نور واحد گچسر – گسیل ثبت نام بدون کنکور واحد گچسر – گسیل   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گچسر – گسیل   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد کوی راز – محمدآباد افشار   

ثبت نام پیام نور واحد کوی راز – محمدآباد افشار ثبت نام بدون کنکور واحد کوی راز – محمدآباد افشار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کوی راز – محمدآباد افشار   دانشگاه پیام …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد گورشادکندی – گدای‌لو   

ثبت نام پیام نور واحد گورشادکندی – گدای‌لو ثبت نام بدون کنکور واحد گورشادکندی – گدای‌لو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گورشادکندی – گدای‌لو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد داودخانی – دایو کندی   

ثبت نام پیام نور واحد داودخانی – دایو کندی ثبت نام بدون کنکور واحد داودخانی – دایو کندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد داودخانی – دایو کندی   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان   

ثبت نام پیام نور واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان ثبت نام بدون کنکور واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان   دانشگاه پیام نور شوند. در …

ادامه مقاله