Home / خبرهای علمی کاربردی (page 4)

خبرهای علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان

رشته های علمی کاربردی واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان رشته های علمی کاربردی واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالالموک – بای‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالالموک – بای‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالالموک – بای‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالالموک – بای‌کلاتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد بالالموک – بای‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد بالالموک – بای‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد بالالموک – بای‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بالالموک – بای‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گتکش – گیل‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گتکش – گیل‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گتکش – گیل‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گتکش – گیل‌کلاتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد گتکش – گیل‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد گتکش – گیل‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد گتکش – گیل‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گتکش – گیل‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرور – انگاس

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرور – انگاس ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرور – انگاس: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرور – انگاستحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد اندرور – انگاس

رشته های علمی کاربردی واحد اندرور – انگاس رشته های علمی کاربردی واحد اندرور – انگاس   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اندرور – انگاس   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

رشته های علمی کاربردی واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی رشته های علمی کاربردی واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مقاله