Home / خبرهای علمی کاربردی (page 3)

خبرهای علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد هفت تاش – هنگه ژال

رشته های علمی کاربردی واحد هفت تاش – هنگه ژال رشته های علمی کاربردی واحد هفت تاش – هنگه ژال   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد هفت تاش – هنگه ژال   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هفت تاش – هنگه ژال

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هفت تاش – هنگه ژال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هفت تاش – هنگه ژال: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد نیزه‌رود – وشترمل

رشته های علمی کاربردی واحد نیزه‌رود – وشترمل رشته های علمی کاربردی واحد نیزه‌رود – وشترمل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نیزه‌رود – وشترمل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نیزه‌رود – وشترمل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نیزه‌رود – وشترمل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نیزه‌رود – وشترمل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نیزه‌رود – وشترملتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد سویرو – سیا حومه

رشته های علمی کاربردی واحد سویرو – سیا حومه رشته های علمی کاربردی واحد سویرو – سیا حومه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سویرو – سیا حومه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سویرو – سیا حومه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سویرو – سیا حومه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سویرو – سیا حومه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سویرو …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کاکاعباس – کانی کن

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کاکاعباس – کانی کن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کاکاعباس – کانی کن: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کاکاعباس …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد کاکاعباس – کانی کن

رشته های علمی کاربردی واحد کاکاعباس – کانی کن رشته های علمی کاربردی واحد کاکاعباس – کانی کن   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کاکاعباس – کانی کن   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله