Home / خبرهای دانشگاه ازاد (page 5)

خبرهای دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد خطاهی – خوردون‌کلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد خطاهی – خوردون‌کلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد خطاهی – خوردون‌کلا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد – …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خطاهی – خوردون‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خطاهی – خوردون‌کلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خطاهی – خوردون‌کلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه‌سر – تیلم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه‌سر – تیلم دوره های بدون کنکور واحد تپه‌سر – تیلمدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه‌سر – تیلم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه‌سر – تیلم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه‌سر – تیلم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده دوره های بدون کنکور واحد گوگ‌باغ – گوهردهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گوگ‌باغ – گوهرده  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علمدارده – علی‌کتی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علمدارده – علی‌کتی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علمدارده – علی‌کتی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علمدارده – علی‌کتی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علمدارده – علی‌کتی دوره های بدون کنکور واحد علمدارده – علی‌کتیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله