Home / خبرهای دانشگاه ازاد (page 4)

خبرهای دانشگاه ازاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان

رشته های دانشگاه آزاد واحد اوچ گنبدسلطان – باباخان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بالالموک – بای‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بالالموک – بای‌کلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بالالموک – بای‌کلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد بالالموک – بای‌کلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد بالالموک – بای‌کلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گتکش – گیل‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گتکش – گیل‌کلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گتکش – گیل‌کلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد گتکش – گیل‌کلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد گتکش – گیل‌کلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گتکش – گیل‌کلا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد گتکش – گیل‌کلا …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اندرور – انگاس

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اندرور – انگاس با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اندرور – انگاس می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد اندرور – انگاس

رشته های دانشگاه آزاد واحد اندرور – انگاس در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

رشته های دانشگاه آزاد واحد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله

رشته های دانشگاه آزاد واحد چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد …

ادامه مقاله