Home / خبرهای دانشگاه ازاد (page 3)

خبرهای دانشگاه ازاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد هفت تاش – هنگه ژال

رشته های دانشگاه آزاد واحد هفت تاش – هنگه ژال در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد نیزه‌رود – وشترمل

رشته های دانشگاه آزاد واحد نیزه‌رود – وشترمل در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد نیزه‌رود – وشترمل شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد نیزه‌رود – وشترمل …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نیزه‌رود – وشترمل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نیزه‌رود – وشترمل با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نیزه‌رود – وشترمل می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد سویرو – سیا حومه

رشته های دانشگاه آزاد واحد سویرو – سیا حومه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد سویرو – سیا حومه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد سویرو …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سویرو – سیا حومه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سویرو – سیا حومه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سویرو – سیا حومه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاکاعباس – کانی کن

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاکاعباس – کانی کن با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاکاعباس – کانی کن می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد کاکاعباس – کانی کن

رشته های دانشگاه آزاد واحد کاکاعباس – کانی کن در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کاکاعباس – کانی کن شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد کاکاعباس …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اوچ گنبدسلطان – باباخان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اوچ گنبدسلطان – باباخان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اوچ گنبدسلطان – باباخان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله