Home / خبرهای دانشگاه ازاد (page 2)

خبرهای دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کلکه جان – کله یونجه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کلکه جان – کله یونجه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کلکه جان – کله یونجه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی

رشته های دانشگاه آزاد واحد کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ککلیک‌آباد – کلجی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ککلیک‌آباد – کلجی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ککلیک‌آباد – کلجی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد ککلیک‌آباد – کلجی

رشته های دانشگاه آزاد واحد ککلیک‌آباد – کلجی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ژنین – سرومال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ژنین – سرومال با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ژنین – سرومال می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد ژنین – سرومال

رشته های دانشگاه آزاد واحد ژنین – سرومال در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد ژنین – سرومال شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد ژنین – سرومال …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد شکربلاغ – طیطاق

رشته های دانشگاه آزاد واحد شکربلاغ – طیطاق در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد شکربلاغ – طیطاق شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد شکربلاغ – طیطاق …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شکربلاغ – طیطاق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شکربلاغ – طیطاق با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شکربلاغ – طیطاق می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و …

ادامه مقاله