Home / خبرهای دانشگاه ازاد (page 15)

خبرهای دانشگاه ازاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشتاب – پیجیک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشتاب – پیجیک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشتاب – پیجیک : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشتاب – پیجیک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشتاب – پیجیک دوره های بدون کنکور واحد پشتاب – پیجیک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلوانق آذرشهر – کوخالو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلوانق آذرشهر – کوخالو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلوانق آذرشهر – کوخالو : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلوانق آذرشهر – کوخالو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلوانق آذرشهر – کوخالو دوره های بدون کنکور واحد کلوانق آذرشهر – کوخالو دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی آلودگی هوا و كنترل

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی آلودگی هوا و كنترل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی آلودگی هوا و كنترل : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی آلودگی هوا و كنترل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی آلودگی هوا و كنترل دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی آلودگی هوا و كنترل دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی فارماكولوژي

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی فارماكولوژي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی فارماكولوژي : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی فارماكولوژي

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی فارماكولوژي دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی فارماكولوژي دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت …

ادامه مقاله