Home / خبرهای دانشگاه ازاد

خبرهای دانشگاه ازاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گورشادکندی – گدای‌لو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گورشادکندی – گدای‌لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گورشادکندی – گدای‌لو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گورشادکندی – گدای‌لو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گورشادکندی – گدای‌لو دوره های بدون کنکور واحد گورشادکندی – گدای‌لودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داودخانی – دایو کندی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داودخانی – دایو کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داودخانی – دایو کندی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داودخانی – دایو کندی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داودخانی – دایو کندی دوره های بدون کنکور واحد داودخانی – دایو کندیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله‌درق – تازه کندسبلان دوره های بدون کنکور واحد بیله‌درق – تازه کندسبلاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وانستانق – ولی‌بیگ‌لو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وانستانق – ولی‌بیگ‌لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وانستانق – ولی‌بیگ‌لو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وانستانق – ولی‌بیگ‌لو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد وانستانق – ولی‌بیگ‌لو دوره های بدون کنکور واحد وانستانق – ولی‌بیگ‌لودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ادام دره‌سی سفلی – احدبیگلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ادام دره‌سی سفلی – احدبیگلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ادام دره‌سی سفلی – احدبیگلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ادام دره‌سی سفلی – احدبیگلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ادام دره‌سی سفلی – احدبیگلو دوره های بدون کنکور واحد ادام دره‌سی سفلی – احدبیگلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله