Home / خبرهای دانشگاه ازاد

خبرهای دانشگاه ازاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد قوشچی‌باشی – کامران رحمان

رشته های دانشگاه آزاد واحد قوشچی‌باشی – کامران رحمان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد قوشچی‌باشی – کامران رحمان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قوشچی‌باشی – کامران رحمان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قوشچی‌باشی – کامران رحمان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قوشچی‌باشی – کامران رحمان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم

رشته های دانشگاه آزاد واحد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد دره‌یاب – دهتوت سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد دره‌یاب – دهتوت سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد دره‌یاب – دهتوت سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دره‌یاب – دهتوت سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دره‌یاب – دهتوت سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رمشت – روستای طاء

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رمشت – روستای طاء با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رمشت – روستای طاء می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد دانیکش – دربنده

رشته های دانشگاه آزاد واحد دانیکش – دربنده در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد دانیکش – دربنده شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد دانیکش – دربنده …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دانیکش – دربنده

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دانیکش – دربنده با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دانیکش – دربنده می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد کلکه جان – کله یونجه

رشته های دانشگاه آزاد واحد کلکه جان – کله یونجه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کلکه جان – کله یونجه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مقاله